×

نشریه ترویجی نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز

نماتد ریشه گرهی کیوی فروت

نماتدهای سیستی غلات

آشنایی با بیماری نماتد ریشه درختان

مهار نماتد مرکبات با استفاده از آفتاب دهی خاک سایه انداز در باغ های آلوده

بیماری نماتد گال گندم

نماتدهای گره ریشه و راه های مبارزه با آن

آشنایی و نحوه مبارزه با نماتد سیست چغندرقند

کنترل نماتدهای انگل گیاهی با آفتابدهی خاک

شناخت بیماری نماتد مرکبات

0