×

راه های صرفه جویی در مصرف آب در آبیاری سطحی

سیستم آبیاری موضعی با استفاده از نوار تیپ

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و کیفیت آبیاری

0