اکالیپتوس کامالدولنسیس درختی ارزشمند برای زراعت چوب