ادامه مطلب
گندم کریم مناسب با شرایط دیم نیمه گرمسیری
۱۸ فروردین ۱۳۹۷

گندم رقم کریم