آبیاری نواری (تیپ) زمین های کشاورزی

سیستم آبیاری موضعی با استفاده از نوار تیپ

0

کانال تلگرام مزرعه نو