روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
15 اردیبهشت 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/15
فروش
2 فروش
3,000 تومان

مدیریت بقایای گیاهی به عنوان منبع بزرگ مواد آلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این منبع عظیم در اثر فرآیند رشد و نمو گیاه با جذب عناصر مختلف از هوا و خاک و صرف انرژی زیادی تولید می شود. لیکن از آنجایی که بقایای گیاهی (اجزای برداشت نشده) قسمت هایی از گیاه را تشکیل می دهد که استفاده از آن برای انسان و دام سهل الوصل نمی باشد، استحصال بهینه آن، بشر را به چالش کشیده است.

نیاز بشر به مواد غذایی بیشتر از یک طرف و جانشین شدن نیروی موتوری (تراکتور) به جای دام از طرف دیگر، بالا رفتن سرعت کار و افزایش تولید در واحد سطح را به دنبال داشته است. استفاده از تراکتور در برگردان کردن خاک با امکان افزایش عمق شخم، انجام به موقع عملیات زراعی، کنترل بهتر علف های هرز و همچنین پیشرفت تکنولوژی در تولید کودهای شیمیایی چنان تأثیری بر افزایش عملکرد محصول گذاشت که توجه به حفظ بقایای گیاهی به عنوان مهمترین عامل حفظ حاصلخیزی خاک به فراموشی سپرده شد.

تعداد صفحات : 28 صفحه

در این بین بقایای گیاهی عاملی مزاحم در انجام عملیات خاک ورزی و کاشت به حساب می آمد و برای تسهیل و تسریع در کار، سوزاندن و یا خارج کردن آن از مزرعه مرسوم گردید. انجام عملیات خاک ورزی با شدت زیاد و در عدم حضور بقایای گیاهی برای مدت زمان طولانی اثرات تخریبی زیادی مانند خرد شدن ذرات خاک و به تبع آن فرسایش آبی و بادی، فشردگی خاک، تشکیل سخت لایه و کلوخه ای شدن زمین را به همراه داشته است. در این روش خاک همچنین به تدریج از مواد آلی عاری گشته و چرخه آب، کربن آلی و مواد غذایی خاک در هم ریخته شده است.

در ایران با ورود تراکتور و گاوآهن برگردان دار در دهه چهل خورشیدی و فراگیر شدن آن طی دو دهه به تدریج عملیات برگردان کردن خاک شدت یافت. وجود بقایا در حین انجام عملیات خاک ورزی، از یک طرف مزاحمت هایی در حرکت تراکتور برای انجام شخم با گاوآهن برگردان دار و کاشت ماشینی ایجاد کرده و از طرف دیگر مخلوط کردن بقایا با خاک نیز عوارض ظاهری زود اثری چون کمبود ازت را به دنبال داشته است. این عوامل سبب شده است که کشاورزان با سوزاندن بقایا به راحتی و با هزینه کم، مزرعه ای تمیز و بدون مانع برای استفاده از گاوآهن داشته باشند.

 

فهرست مطالب کتاب مدیریت بقایای گیاهی :

 • مقدمه
 • اثرات زیست محیطی ناشی از عدم سوزاندن بقایای گیاهی
 • ترسیب کربن
 • دسترسی بیشتر به مواد غذایی
 • دسترسی به عملکرد بیشتر
 • روشهای مختلف مدیریت بقایای گیاهی
 • روش مخلوط کردن بقایا با لایه سطحی
 • روش حفظ بقایای گیاهی در سطح
 • روش مدفون کردن بقایا در زیر لایه شخم
 • نقش عوامل مختلف در انتخاب روشهای مدیریت بقایای گیاهی
 • ملاحظات خاص مکانی
 • کنترل علفهای هرز
 • تطابق با تناوب های زراعی
 • دسترسی به تکنولوژی مناسب
 • نتیجه گیری
 • منابع مورد استفاده