تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
فروش
5 فروش
8,000 تومان

فهرست مطالب کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی :

فصل اول تولید بذر درختان جنگلی

 • ۱٫ عوامل مؤثر بر تولید بذر گونه های جنگلی
  • الف) دما
  • ب) نور
  • پ) خشکی خاک
  • ت) کود ازته و مواد معدنی
 • ۲٫ دوره (چرخه) بذردهی در درختان جنگلی
  • عوامل مؤثر بر چرخه بذردهی (سال آوری)
 • ٣. محدوده های (توده های) بذرگیری
  • انتخاب محل محدوده های بذرگیری
 • ۴. انتخاب درختان برتر
 • ۵٫ مساحت توده بذرگیری و فاصله مناسب درختان
 • ۶٫ ویژگی های ژنتیکی
 • ۷. بخش های توده بذرگیری
  • الف- عرصه تولید
  • ب- ناحیه حفاظ یا حایل فیزیکی
 • ۸. محدوده های بذرگیری پهن برگان
  • الف- گزینش توده های جنگلی
  • ب- سن توده بذرگیری در گونه های پهن برگ
 • وسعت محدوده
  • ت- جداسازی پایه های بذرده
  • ث- مدیریت توده های بذرگیری گونه های پهن برگ در جنگل
 • ۹٫ توده های بذرگیری سوزنی برگان
  • الف – معیارهای انتخاب توده
  • ب – مشخصات توده
   • سن توده
   • وسعت توده
   • جداسازی توده
   • قابلیت دسترسی
 • ۱۰٫ روش های مدیریتی توده های بذرگیری سوزنی برگان
  • الف – حذف درختان
   • ب – روشن کردن
  • ب – پاک تراشی
  • ت – تعیین مرزها
  • ث – سایر تیمارهای ضروری
 • باغ های بذر و وظایف آنها
  • الف) روش های مدیریتی در باغ بذر
  • ب) روش های کنترل تولید در باغ بذر
  • پ) انواع باغ بذر
  • ت) تعداد کلن ها با ژنوتیپ های مورد نیاز در باغ بذر
  • ث) فاصله کاشت در باغ بذر
  • ج) روش های کاشت در باغ بذر
  • چ) ایجاد باغ بذر کلنی به روش های تکثیر غیر جنسی
  • ج) تکثیر غیر جنسی باغ بذر کلنی به روش قلمه زدن
  • پیوند زدن
 • هرس درختان بارور در باغ های بذر
 • وسعت باغ بذر
 • استقرار باغ بذر
 • محل
 • اقلیم خاک
 • جداسازی باغ بذر از پایه های ناخواسته
 • سهولت دسترسی به باغ بذر
 • آماده سازی محل باغ بذر
 • کاشت
 • خودآزمایی

فصل دوم جمع آوری میوه و عمل آوری بذر درختان جنگلی

 • هدف های رفتاری
 • مقدمه
 • دلایل ریزش میوه و بذر درختان جنگلی
 • اقدامات اولیه برای جمع آوری بذر
 • مراحل جمع آوری بذر درختان جنگلی
 • برنامه ریزی و زمان بندی برای جمع آوری بذر در جنگل
 • وسایل مورد استفاده در جمع آوری بذر
 • نکات مهم، قبل از جمع آوری بذر از جنگل
 • روش های جمع آوری میوه و بذر
  • الف) جمع آوری میوه و بذر از کف جنگل
 • جمع آوری بذر از لانه حشرات و جوندگان
  • ب) جمع آوری بذر از درختان قطع شده
  • پ) جمع آوری دستی بذر از درختان
  • ت) برداشت بذر از راه شکستن یا بریدن شاخه
  • ث) استفاده از تفنگ
  • چ) بذرگیری از درختان سر پا با بالا رفتن از درخت
 • اصول استخراج و خشک کردن بذر میوهای جنگلی
 • الف) استخراج بذر
 • استخراج بذر از میوه های گوشتی
 • استخراج بذر از میوه های چرمی و نیمه خشک
 • استخراج بذر از میوه های خشک بالدار و غلاف دار
 • جمع آوری بذرهای ریز از میوه های خشک شکوفا
 • خشک کردن میوه و بذر درختان جنگلی
 • خشک کردن میوه در فضای سرپوشیده و در سایه
  • ب) خشک کردن میوه در آفتاب
  • پ) خشک کردن میوه با دستگاه خشک کن
 • تمیز کردن بذر
  • الف) غربال کردن
  • ب) درجه بندی بذرها براساس اندازه
  • پ) درجه بندی بذرها براساس وزن
 • اصول نگهداری بذر
 • عوامل مؤثر کیفیت بذر
  • الف) عوامل موثر بر کنترل رطوبت بذر
  • ب) تأثیر رطوبت نسبی زنده مانی بذر
 • تأثیر دما زنده مانی بذر
 • مدت ذخیره سازی بذر
  • الف) بذرهای با عمر بلند
  • ب) بذرهای با عمر متوسط
  • بذرهای با عمر کوتاه
 • خواب بذر
  • الف) خواب درونی بذر
  • ب) خواب فیزیولوژیک بذر
  • پ) خواب ناقص در بذر برخی از گونه های جنگلی
  • ت) خواب فیزیکی بذر
 • عوامل مؤثر بر خواب فیزیکی بذر
 • روش های شکستن خواب فیزیکی بذر در طبیعت
 • روش های عملی شکستن خواب فیزیکی بذر
 • شکستن خواب بذر از طریق رطوبت و دما
 • کنترل کیفی بذر
 • روش های نمونه گیری مقدماتی از بذر
 • روش های نمونه گیری واقعی از بذر
 • ۱٫ آزمایش های قوه نامیه بذر
 • ۲. تشخیص بذرهای سالم از فاسد
  • ویژگی های ظاهری بذرهای در حال فساد
  • تغییرات درون سلولی در تخریب بذر
  • تغییرات دیواره سلول بذرهای فاسد یا در حال فساد
  • کاهش فعالیت آنزیمی
  • کاهش تنفس
  • افزایش اسیدهای چرب آزاد در بدر
 • ٣. روش های صحرایی جداکردن بذرهای سالم از فاسد
  • خلوص بذر
  • خلوص ژنتیکی بذر
  • خلوص فیزیکی بذر
  • ارزش کاشت
 • خودآزمایی

فصل سوم نهالستان های جنگلی

 • نهالستان های دائم
  • چند نکته مهم در انتخاب موقعیت و محل نهالستان دائم
 • شرایط آب و هوا
 • ۱٫ دمای محیط
 • ۲٫ ریزش های جوی
 • ٣. باد
 • ۴، آب آبیاری
 • منابع آب آبیاری
 • آلاینده های آب آبیاری
 • روش های آبیاری
 • خاک نهالستان
 • حاصلخیزی خاک نهالستان
 • نقش عناصر غذایی در رشد و نمو نهالها
  • الف) نقش نیتروژن و کودهای آلی در حاصلخیزی خاکه نهالستان
  • ب) نشانه های کمبود نیتروژن در نهالستانهای جنگلی
  • پ) زیادی نیتروژن و اثر نامطلوب آن بر کیفیت نهال
  • نقش فسفر در حاصلخیزی خاک و رشد و نمو نهال
  • پتاسیم و اثر آن رشد و نمو نهالها
  • پستی و بلندی زمین نهالستان
  • سابقه استفاده از زمین
  • حصارکشی و بادشکن
 • ٣. آتش برها در نهالستان
 • نهالستان های موقت
 • ۱٫ محاسن و معایب نهالستان های موقت
 • آماده سازی بستر کاشت در نهالستان
 • کاشت کود سبز
 • کاشت بذر در نهالستان
 • روش های بذرکاری در خزانه
 • ۴. بذرپاشی کپه ای
 • ۵. بذرپاشی وصله ای
 • کاشت بذر در جعبه نشا
 • کاشت بذر در شاسی
 • بذرکاری در گلدان
 • مقدار بذر مورد نیاز در واحد سطح
 • کاشت صحیح بذر در خزانه
 • مقدار بذر لازم برای کاشت
 • عمق کاشت بذر در نهالستان
 • زمان کاشت بذر در نهالستان
 • مراقبت های لازم از خزانه پس از کاشت بذر
 • ب) تنک کردن نهال های جوان در خزانه
 • پ) وجین کردن و آزادسازی نهالها
 • ت) چگونه علف های هرز به نهالستان خسارت می زنند
 • ث) چگونه علف های هرز را از نهالستان حذف کنیم
 • محافظت از نهالها در گرمای شدید
 • تکثیر غیر جنسی در نهالستان های جنگلی
  • ۱٫ قلمه زدن
  • ۲. شرایط محیطی مؤثر بر ریشه زایی قلمه
  • ٣. شرایط درونی مؤثر بر ریشه زایی قلمه
 • هرس نهال قبل از انتقال به عرصه جنگل کاری
 • بیماری های مهم نهالستان های جنگلی
  • ۱٫ بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه
  • ۲. بیماری پژمردگی نهال های جوان در خزانه
  • ۳. بیماری مرگ درختان ارغوان (ورتیسیلیوم)
  • ۴٫ سفیدک ها
 • آفت های مهم خزانه های جنگلی
  • ١. سوسک های پوست خوار و سوسکهای جوانه خوار
  • ۲. شته ها
  • ٣. شپشکها
  • ۴٫ کنه ها
  • ۵. برگ خوارها
  • ۶٫ جوندگان موذی
  • ۷. آفت های ریشه
 • کاشت نهال
 • زمان کاشت نهال
 • کاشت بهاره
 • کاشت پاییزه
 • کاشت نهال در آخر تابستان
 • کندن نهال
 • بسته بندی و انتقال نهال
 • خودآزمایی

فصل چهارم اقلیم های حیاتی ایران و برخی گونه های مناسب جنگل کاری در آنها

 • مقدمه
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه هیرکانی
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه ارسباران
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه زاگرس
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه ایران و تورانی
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه خلیج و عمانی
 • خودآزمایی

منابع مورد استفاده

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.