تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
فروش
4 فروش
6,000 تومان

فهرست مطالب کتاب اصول پرورش جنگل :

 • فصل اول: کلیات بوم شناسی

  • تعاریف و مفاهیم کلیدی
  • بوم شناسی و جایگاه آن در ژنوتاتیک
  • شاخه های بوم شناسی
  • ١. بوم شناسی خصوصی
  • ۲. بوم شناسی عمومی
  • تاریخچه اکوسیستم
  • اکوسیستم و اجزای آن
  • تعادل اکوسیستم
  • سیستم ها و چرخه ها
  • ۱٫ چرخه کربن
  • ۲. چرخه ازت
  • ٣. چرخه آب
  • توالی بوم شناختی
  • ۱٫ انواع توالی
  • الف) توالی اولیه
  • ب) توالی ثانویه
  • توالی آبگیر
  • توالی ریگ روان
  • توالی زمین های کشاورزی رها شده
  • سیر تکاملی جامعه گیاهی تا مرحله کلیماکس
  • خودآزمایی
 • فصل دوم: کلیات جنگل شناسی

  • تعاریف و مفاهیم کلیدی
  • توده جنگلی
  • طبقه بندی توده ها بر اساس سن
  • ١. توده های هم سال
  • ۲. توده ناهم سال
  • فواید توده های همسان
  • معایب توده های همسان
  • فواید توده های ناهمسان
  • شرایط ناهمسانی
  • ۱٫ توان ذاتی رشد
  • ۲٫ فضای مناسب برای رشد
  • ٣. موقعیت مناسب مکانی
  • طبقه بندی توده های جنگلی بر مبنای ترکیب آنها
  • ۱٫ توده های خالص
  • توده های آمیخته
  • انواع آمیختگی
  • ۱٫ آمیختگی فردی
  • ۲. آمیختگی خطی
  • ٣. آمیختگی نواری
  • ۴٫ آمیختگی اشکوبی
  • ۵٫ آمیختگی گروهی
  • طبقه بندی توده ها بر مبنای تراکم
  • طبقه بندی توده ها بر مبنای درجه کیفی رویشگاه
  • اندازه گیری موجودی سر پاورشد در توده های همسان
  • تولید ماده خشک (بیوماس) در توده جنگلی
  • طبقه بندی درختان
  • تغییر زمانی ساختار توده
  • وضعیت درختان منفرد در توده
  • مراحل رویشی درختان جنگلی
  • دیر زیستی درختان و توده های جنگلی
  • طبقه بندی جنگل ها بر مبنای منشأ تشکیل
  • ۱٫ زادآوری طبیعی
  • ۲. زادآوری مصنوعی
  • انواع جنگل
  • ۱٫ سن
  • ۲. ترکیب
  • ٣. زادآوری
  • ۴- مدیریت
  • ۵٫ موجودی سرپا
  • ۶٫ بهره برداری
  • ۷. دخالت انسانی
  • ۸٫ بوم شناسی
  • ۹٫ تاج پوشش
  • خودآزمایی
 • فصل سوم: اثر محیط بر جنگل و جنگل بر محیط

  • ۱٫ هوا
  • اثر گاز کربنیک
  • اثر ازت
  • ۲. باد
  • ۳. نور
  • ۴. دما
  • تغییرات دما در اثر جهت شیب
  • تغییرات دما در اثر عرض جغرافیایی
  • آثار زیان بار دما
  • آب
  • پستی و بلندی
  • ارتفاع
  • جهت
  • شکل زمین
  • عوامل خاک
  • عوامل حیاتی
  • اثر جنگل و رستنی ها بر دما
  • اثر جنگل بر محیط
  • اثر جنگل در افزایش منابع آب های زیرزمینی
  • خودآزمایی
 • فصل چهارم: طبقه بندی و پراکنش جنگل های ایران طبقه بندی و پراکنش جنگل های جهان

  • ۱٫ جنگل های بارانی (جنگل های پهن برگ همیشه سبز استوا)
  • آب و هوای مدیترانه ای و پراکنش آن در جهان
  • عناصر حیاتی مدیترانه واقعی
  • منطقه مدیترانه ای در ایران
  • عناصر حیاتی آمریکای شمالی
  • عناصر حیاتی آمریکای جنوبی
  • عناصر حیاتی جنوب استرالیا
  • عناصر حیاتی آفریقای جنوبی
  • ٣. جنگل های سبز بارانی (جنگل های خشک)
  • ۴. جنگل های پهن برگ خزان کننده مناطق معتدله (جنگل های تابستانی)
  • ۵٫ جنگل های سوزنی برگ نیم کره شمالی
  • ۶٫ جنگل های منطقه استپیک
  • ۷٫ بیابان های گرم
  • ۸. منطقه قطبی
  • سطح جنگل های جهان
  • خودآزمایی
 • فصل پنجم: تاریخچه و وضعیت جنگل های ایران

  • مناطق فیتوژنوگرافیک ایران
  • ۱٫ منطقه اروپا – سیبری
  • الف) جوامع جلگه ای
  • ب) جوامع ارتفاعات میانه
  • پ) جوامع دامنه های مرتفع
  • ۲. ناحیه مدیترانه ای
  • ۳٫ ناحیه ایران – تورانی
  • الف) جنگل های نیمه مرطوب و نیمه خشک
  • جامعه سروکوهی (ارس)
  • جوامع بلوط غرب
  • جوامع بنه – بادام
  • جامعه پسته
  • جامعه خنجک
  • جامعه سماق
  • جوامع بید و صنوبر
  • استپ های جلگه ای
  • استپ های مرکزی ایران
  • ۴. ناحیه صحارا، سندی
  • ۵٫ ناحیه سودان. دکانی
  • جامعه کنار
  • جامعه گزشاهی
  • جامعه کهورستان
  • جامعه استبرق زار
  • جامعه گیشدار
  • جامعه اکاسیا
  • جوامع چوچ و توج زار
  • جامعه پرخ زار
  • جامعه شیشمستان
  • جامعه کلیرستان
  • جامعه انار شیطان
  • جامعه حراوچندل
  • جامعه داز
  • جامعه قیچ
  • جامعه تاغ
  • وسعت جنگل های ایران
  • وضعیت کمی و کیفی جنگل های شمال
  • درصد ترکیب جنگل های شمال
  • درصد تفکیک حجمی جنگل های شمال
  • تفکیک درجه بندی کیفی درختان جنگل های شمال
  • وضعیت کمی جنگل های بلوط غرب
  • خودآزمایی
 • فصل ششم: نظام های جنگل شناسی

  • تعریف جنگل
  • تعریف جنگل شناسی
  • هدف های جنگل شناسی
  • مشخصات عمومی جنگلها
  • شیوه های جنگل شناسی
  • شیوه های کلاسیک جنگل شناسی
  • الف) شیوه های دانه زادهم سال
  • ۱٫ برش یکسره
  • ب) شیوه پرش نواری
  • شیوه تدریجی پناهی
  • برش آمادگی
  • برش بذر افشانی
  • برش های ثانویه
  • ېرش نهایی
  • دوره زادآوری
  • ۲. شیوه های ناهم سال
  • ۳٫ شیوه برش گروهی (گروه گزینی)
  • مشخصات گروه گزینی
  • عملیات پرورشی
  • ۱٫ زاد آوری
  • ۲. مواظبت های پرورشی
  • ۳. عملیات پرورشی در توده های جنگلی
  • مراحل عملیات پرورشی
  • روش های روشن کردن
  • روشن کردن در اشکوب بالا (روش فرانسوی)
  • روشن کردن در اشکوب پایین (روش آلمانی)
  • روشن کردن آمیخته (روش دانمارکی)
  • هرس درختان جنگلی
  • جنگل شناسی نزدیک به طبیعت
  • خودآزمایی
 • فصل هفتم: جنگل های شاخه زاد

  • روش جنگل کاری شاخه زاد
  • تحول در جنگل های شاخه زاد
  • نوع محصول در جنگل شاخه زاد
  • فصل بهره برداری
  • روش و ابزارهای برش
  • عملیات پرورشی در جنگل های شاخه زاد
  • گونه های مناسب برای ایجاد جنگل شاخه زاد
  • محاسبه امکان برداشت در جنگل شاخه زاد
  • روش شاخه و دانه زاد
  • شرایط اندوخته ها
  • بهره برداری در بخش دانه زاد
  • علمیات پرورشی در جنگل های شاخه و دانه زاد
  • خودآزمایی
 • فصل هشتم: جنگل شناسی جنگل های ایران

  • جنگل شناسی جنگل های شمال
  • تاریخچه
  • ۱٫ روش ژانتی
  • ۲- روش کارتیه بلو
  • جنگل شناسی گونه های جنگلی شمال ایران
  • جنگل شناسی بلوط
  • جنگل شناسی شمشاد
  • جنگل شناسی جامعه انجیلی. ممرزستان
  • نیم رخ مناطق جنگلی شمال کشور
  • جنگل شناسی جنگل های بلوط غرب
  • جنگل شناسی بلوط غرب
  • جنگل شناسی بنه و بادام
  • پراکنش جوامع گیاهی با ارتفاع از سطح دریا در جنگل های مریوان
  • جنگل شناسی ارس
  • جنگل شناسی جنگل های تاغ
  • چگونگی نشانه گذاری درختان جنگلی
  • ۱. انتخاب درخت
  • ۲. روش نشانه گذاری
  • ۳٫ ثبت در دفتر
  • ۴. فصل نشانه گذاری
  • ۵٫ مدت نشانه گذاری
  • خودآزمایی
 • منابع

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اصول پرورش جنگل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.