روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
17 اردیبهشت 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/17
فروش
1 فروش
9,000 تومان

قارچ ها ارگانیسم های یوکاریوت هتروتروف هستند که یکی از پنج سلسله اصلی طبقه بندی شده موجودات را شامل می شوند. در طبیعت این ارگانیسم ها در بخش های مختلف از جمله هوا، خاک، آب، ترکیبات آلی در حال فساد و حتی بر روی گیاهان، حیوانات و انسان، حضور دارند. قارچ ها از جنبه های مختلف از جمله قابلیت بیماریزایی در موجودات زنده، تولید انواع متابولیت های اولیه و ثانویه شامل آلکالوئیدها، آنتی بیوتیک ها، مایکوتوکسین ها و … و موارد کنترل بیولوژیک و بیوتکنولوژی، حائز اهمیت هستند.

عفونت های قارچی حیوانات بسیار متنوع می باشد و این موضوع در قالب کتب متعدد و در سطح جهان، مورد بررسی قرار گرفته است. با همین نظر کتاب قارچ شناسی دامپزشکی به عنوان اولین کتاب مرجع به زبان فارسی، با تاکید بر عفونت های ناشی از قارچ های متعلق به شاخه های دو ترومایکوتا آسکو مایکوتا، بازیدیومایکوتا و زایگومایکوتا، تالیف گردید.

با توجه به اینکه شاخه المایکوتا از جنبه های مختلف به ویژه بیولوژی، اکولوژی و میزبان – قارچ های این شاخه اکثرا در آبزیان بیماریزا هستند. با سایر شاخه های قارچی تفاوت دارند، ضرورت تالیف جداگانه این کتاب در مورد عفونت های قارچی آبزیان احساس می شد که متعاقب آن این اثر به عنوان یک کتاب رفرانس تالیف گردید. آبزیان و به ویژه ماهیان، از گذشته های بسیار دور در زنجیره غذایی انسان و سایر حیوانات نقش قابل توجهی داشته اند.

به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای اغذیه دریایی و همچنین، رشد فزاینده جمعیت جهان، سیستم های پرورش آبزیان در محیط های بسته به سرعت گسترش یافت. بنابراین، عفونت های میکروبی آبزیان نیز رو به فزونی گذاشت. امیستها مهم ترین گروه از قارچ های بیماریزا در آبزیان هستند که جنس های اصلی آنها شامل ساپراگنیا، آچلیا، آفانومایسس و ایزوآجلیا می باشند. این قارچ ها عمدتا زئوسپورهای متحرک تولید می کنند که قادر به شنا هستند و میزبان های متنوع آبزی را آلوده می سازند.

در کتاب حاضر، بیماری های قارچی آبزیان و عفونت های ناشی از آن در قالب چهار فصل مجزا شامل بیولوژی و فیزیولوژی عمومی، اکولوژی و بیولوژی اامیستها، مورفولوژی و ساختار اامیست های بیماریزا در آبزیان و بیماری های قارچی شایع آبزیان، از جنبه های مختلف، مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب به عنوان اولین و جامع ترین کتاب در زمینه قارشناسی آبزیان، می تواند توسط دانشجویان رشته های مختلفی چون آبزیان، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، قارچ شناسی زیست شناسی، شیلات و غیره مورد استفاده قرار گیرد و سرفصل های مربوط را تقویت نماید.

تعداد صفحات: 206 صفحه

فهرست مطالب کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی آبزیان :

 • فصل اول بیولوژی و فیزیولوژی قارچ ها
  • قارچ ها یکی از گروه های اصلی ارگانیسم ها
  • طبقه بندی ارگانیسم ها در گروه های اصلی
  • مطالعه قارچ ها
  • تنوع قارچ ها
  • طبقه بندی قارچ ها و کپک های لزج
  • اامیت ها
  • ساپرولگنیال ها (کپک های آبزی)
  • پیتیال ها
  • پرونوسپورال ها
  • زایگومیست ها
  • موکورال ها
  • سایر رده های زایگومیست ها
  • اسکومیست ها
  • پزیزال ها
  • سورداریال ها
  • یوروتیال ها
  • بازیدیومیست ها
  • گروه بازیدیومیست ها
  • آگاریکال ها
  • قارچ های میتوسپوریک
  • هایفومیست ها
  • آگونومیست ها
  • کوثلومیست ها
  • مخمرها
  • آزمون فصل اول
 • فصل دوم االمیست ها: اکولوژی و بیولوژی
  • مقدمه
  • ساختار سلولی
  • پلی ساکاریدهای ماتریکس
  • سلولز
  • زئوسپورها
  • زئوسپورهای شاخه اامایکوتا
  • ساختار و فراساختار
  • فرایند شنا کردن در زئوسپور
  • فرایند لانه گزینی زئوسپور
  • فرایند جذب زئوسپور (جهت یابی زئوسپور)
  • فرایند پوشش دار شدن زئوسپور
  • فرایند جوانه زدن هدف دار در ژئوسپور
  • نقش کلسیم در جوانه زدن کیست
  • آزمون فصل دوم
 • فصل سوم مورفولوژی و ساختار االمیست های بیماریزا در آبزیان
  • مقدمه
  • راسته ساپرولگنیال
  • اچلیا
  • اچلیا امریکانا
  • اچلیا اپیکولاتا
  • اچلیا بای سکسوالیس
  • اچلیا کارولینیاتا
  • اچلیا دیفیوزا
  • اچلیا دربیا
  • اچلیا فلاژلاتا
  • اچلیا هایپوگینا
  • اچلیا کلبسیاتا
  • اچلیا مگاسپرما
  • اچلیا ابلونگاتا
  • اچلیا اوریون
  • اچلیا پرولیفرا
  • اچلیا پرولیفروئیدس
  • اچلیا راسموزا
  • آفانومایسس
  • آفانومایسس لویس
  • آفانومایسس استلانوس
  • دیکتیوکوس
  • دیکتیوکوس آنومالوس
  • دیکتیوکوس مونوسپوروس
  • دیکتیوکوس استریله
  • ایزو اچلیا
  • ایزواچلیا انیزوسپورا
  • ایزواچلیا مونیلی فرا
  • ایزواچلیا تورولوئیدس
  • لپتولگنیا
  • لپتولگتیا کائوداتا
  • پروتواچلیا
  • پروتواچلیا پارادوکسا
  • پتیوپسیس
  • پتیوپسیس اینترمدیا
  • ساپرولگنیا
  • ساپرولگنیا دلیکا
  • ساپرولگنیا دیکلینا
  • ساپرولگنیا فراکس
  • راسته لاگیندیال
  • لاگنیدیوم
  • لاگتیدیوم پیگمئوم
  • آزمون فصل سوم
 • فصل چهارم بیماری های قارچی شایع در آبزیان
  • مقدمه
  • ساپرولگنیازیس یا سفیدک
  • میکروارگانیسم
  • موقعیت طبقه بندی
  • چرخه حیاتی
  • زئوسپورهای اولیه
  • زئوسپورهای ثانویه
  • جوانه زدن و رشد
  • تولید مثل جنسی
  • همه گیر شناسی و اکولوژی
  • جداسازی
  • کشت
  • شناسایی
  • انتقال
  • پیشگیری، کنترل و درمان
  • ایکتیوسپوریدیوزیس (ایکتیوفونیازیس)
  • میکروارگانیسم
  • چرخه زندگی
  • همه گیر شناسی و اکولوژی
  • بیماریزایی
  • نشانه های بالینی
  • تشخیص
  • انتقال
  • پیشگیری و کنترل
  • درمان
  • برانکیومایکوزیس یا پوسیدگی قارچی آبشش
  • عامل بیماری
  • همه گیر شناسی
  • بیماریزایی
  • نشانه های بالینی
  • روش های تشخیصی
  • انتقال
  • پیشگیری، کنترل و درمان
  • درموسیستیدیوزیس
  • عامل بیماری
  • همه گیر شناسی
  • بیماریزایی
  • نشانه های بالینی
  • تشخیص
  • انتقال
  • پیشگیری، کنترل و درمان
  • اگزوفیالیوزیس
  • عفونت ناشی از فوماهرباروم
  • فوزاریوزیس
  • ماهی
  • میگو
  • قارچ زدگی لارو میگو یا بیماری لاگنیدیوم
  • آزمون فصل چهارم
 • منابع
 • فهرست تشریحی اصطلاحات فنی
 • واژه نامه