×

دانلود کتاب روابط خاک، آب و گیاه در آبیاری میکرو

دانلود کتاب دستورالعمل استفاده از تانسیومتر در برنامه ریزی آبیاری

دانلود کتاب شناخت و کاربرد دستگاه آبیاری بارانی کلاسیک

دانلود کتاب روش های نوین آبیاری

دانلود کتاب توصیه های فنی جهت مقابله با کم آبی در اراضی شالیکاری

دانلود کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای

دانلود کتاب آبیاری نواری (تیپ)

دانلود کتاب آشنایی با روش های آبیاری تحت فشار

دانلود کتاب استفاده بهینه از آب در کشاورزی

دانلود کتاب سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

دانلود کتاب آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار

0