×
خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)
۲,۵۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل کنترل بیولوژیک (تولید زنبور انکارسیا برای کنترل آفات گیاهان دارویی)

خرید
بسته کارآفرینی تولید بومادران
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید بومادران

خرید
بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید فرآورده های طبیعی جامد قرص و کپسول
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید فرآورده های طبیعی جامد قرص و کپسول

خرید
بسته کارآفرینی تولید نوشیدنی های گیاهی
۴,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید نوشیدنی های گیاهی

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
بسته کارآفرینی کاشت زرشک به روش دیم در اراضی شیب دار
۴,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی کاشت زرشک به روش دیم در اراضی شیب دار

خرید
بسته کارآفرینی پرورش بالتوري سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

خرید
بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

خرید
دانلود بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی
۲,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید مریم گلی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید مریم گلی

خرید
بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی
۲,۵۰۰ تومان

بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

خرید
کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری
۳,۰۰۰ تومان

کتاب بسته کارآفرینی کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاری

خرید
کتاب بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه صبر زرد (آلوئه ورا) در مناطق گرمسیری
۲,۳۰۰ تومان

کتاب بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه صبر زرد (آلوئه ورا) در مناطق گرمسیری

خرید
کتاب بسته کارآفرینی فرآوری ژل گیاه آلوئه ورا (صبر زرد)
۱,۸۰۰ تومان

کتاب بسته کارآفرینی فرآوری ژل گیاه آلوئه ورا (صبر زرد)

0