×

کتاب مقایسه عملکرد فنی سمپاش های متداول در مزارع گندم

دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند

دانلود کتاب آشنایی با سمپاش توربینی زراعی

دانلود کتاب آشنایی با سمپاش الکترواستاتیک

0