کتاب علل تجمع نیترات در سبزی های میوه ای و روشهای کنترل آن