×

فیلم های آموزشی کاشت تا برداشت پنبه

فیلم آموزشی مدیریت آبیاری در زراعت پنبه

فیلم آموزشی کشت مکانیزه پنبه

کتاب جنبه های ژنتیکی و زراعی تولید بذر پنبه

پکیج جامع آموزش زراعت پنبه

کتاب جامع راهنمای کاشت، داشت و برداشت پنبه

کتاب پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه

کتاب بیماری های پنبه، شناسایی و مدیریت آنها

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت پنبه

کتاب اصول بهزراعی پنبه

کتاب زراعت پنبه

کتاب دستورالعمل فنی و توصیه های ترویجی برای افزایش عملکرد پنبه

0