×

پکیج جامع آموزش زراعت برنج

دانشنامه برنج کاری | اپلیکیشن اندروید آموزش زراعت تا مصرف

کتاب مدیریت خزانه برنج و مراقبت از آن در مقابل عوامل خسارت زا

کتاب روش های آزمایشگاهی اندازه گیری ویژگی های کیفی دانه برنج

کتاب راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج

کتاب راهنمای آفات و بیماری های برنج

کتاب راهبردهای کاهش مصرف آب در زراعت برنج خوزستان

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه برنج

کتاب آماده سازی زمین و کاشت برنج (۲ جلدی)

کتاب کشت گل کلم پس از برداشت برنج

کتاب خشکه کاری برنج

کتاب چگونه عوامل محیطی سبب پوکی دانه های برنج می شوند و برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟

کتاب دستورالعمل ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و طبیعی در مراحل مختلف رشد برنج

کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در برنج

کتاب مدیریت زراعی خزانه های برنج

کتاب جامع زراعت برنج

ویدیوی آموزش کاشت نشا برنج در سینی

کتاب آفت ها و بیماری های مهم برنج و روشهای کنترل آنها

کتاب ارقام مختلف برنج را بهتر بشناسیم

کتاب علف های هرز و علف کش ها در زراعت برنج

کتاب جامع راهنمای کشت برنج (کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت)

کتاب کرم ساقه خوار نواری برنج

0