×

کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور

ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور

کتاب معرفی ژنوتیپهای انگور متحمل به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری در استان اردبیل

کتاب معرفی و مدیریت بیماری اسکا در تاکستان

کتاب مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علفهای هرز انگور

کتاب سفیدک های رایج باغات انگور استان خراسان شمالی

کتاب تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های مهم انگور

کتاب بیواکولوژی قارچ عامل بیماری سفیدک پودری انگور در منطقه مشگین شهر

کتاب بیماری اسکا یا زوال مو و روشهای کنترل آن

کتاب بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت مبارزه)

0