کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)