×

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

کتاب بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری قطره ای

کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

کتاب قابلیت ها و کاربردهای آبیاری قطره ای زیرسطحی

کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

دانلود کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای

دانلود کتاب اصلاح الگوی مصرف آب در آبیاری مزارع

دانلود کتاب سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ شناخت انواع سیستم های آبیاری

دانلود کتاب آموزش آبیاری نواری سبزی و صیفی (قطره ای)

0