×
خرید
کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن
1,300 تومان

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

خرید
کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)
700 تومان

کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)

خرید
کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای
700 تومان

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

خرید
کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای
2,800 تومان

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

خرید
کتاب بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبياری قطره ای
700 تومان

کتاب بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری قطره ای

خرید
کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)
1,300 تومان

کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

خرید
کتاب قابليت ها و كاربردهاي آبياري قطره اي زيرسطحي
700 تومان

کتاب قابلیت ها و کاربردهای آبیاری قطره ای زیرسطحی

خرید
کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی
700 تومان

کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

خرید
دانلود کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای
1,800 تومان

کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای

خرید
دانلود کتاب اصلاح الگوی مصرف آب در آبیاری مزارع
1,300 تومان

کتاب اصلاح الگوی مصرف آب در آبیاری مزارع

خرید
دانلود کتاب سیستم آبیاری قطره ای نواری ( تیپ )
1,300 تومان

کتاب سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

خرید
نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ شناخت انواع سیستم های آبیاری
7,000 تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ شناخت انواع سیستم های آبیاری

خرید
دانلود کتاب آموزش آبیاری نواری سبزی و صیفی ( قطره ای )
700 تومان

کتاب آموزش آبیاری نواری سبزی و صیفی (قطره ای)

0