×
خرید
کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن
۱,۳۰۰ تومان

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

خرید
کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)
۷۰۰ تومان

کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)

خرید
کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای
۷۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

خرید
کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای
۲,۸۰۰ تومان

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

خرید
کتاب بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبياری قطره ای
۷۰۰ تومان

کتاب بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری قطره ای

خرید
کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

خرید
کتاب قابليت ها و كاربردهاي آبياري قطره اي زيرسطحي
۷۰۰ تومان

کتاب قابلیت ها و کاربردهای آبیاری قطره ای زیرسطحی

خرید
کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی
۷۰۰ تومان

کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

خرید
دانلود کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای
۱,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای

خرید
دانلود کتاب اصلاح الگوی مصرف آب در آبیاری مزارع
۱,۳۰۰ تومان

کتاب اصلاح الگوی مصرف آب در آبیاری مزارع

خرید
دانلود کتاب سیستم آبیاری قطره ای نواری ( تیپ )
۱,۳۰۰ تومان

کتاب سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

خرید
نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ شناخت انواع سیستم های آبیاری
۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ شناخت انواع سیستم های آبیاری

خرید
دانلود کتاب آموزش آبیاری نواری سبزی و صیفی ( قطره ای )
۷۰۰ تومان

کتاب آموزش آبیاری نواری سبزی و صیفی (قطره ای)

0