کتاب کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت صیفی جات (هندوانه و خربزه)