×

کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

دانلود کتاب آبیاری نواری (تیپ)

دانلود کتاب سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

0