×

کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

کتاب اندازه گیری دبی عبوری آب در لوله ها و سامانه های آبیاری تحت فشار

دانلود کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای

دانلود کتاب آشنایی با روش های آبیاری تحت فشار

دانلود کتاب آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار

0