کتاب بهره برداری بهینه از پساب ها در آبیاری اراضی کشاورزی