×

کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز

کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

کتاب خون شناسی دامپزشکی و روش های آزمایشگاهی

کتاب جمع آوری آب باران

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

کتاب علوم و فن آوری گوشت و فرآروده های گوشتی

کتاب قطع درختان، تبدیل و درجه بندی چوب های جنگلی

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان

کتاب کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشا دامی

کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی آبزیان

کتاب اصول بهداشت در مراکز تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی

کتاب قارچ شناسی عمومی دامپزشکی

کتاب احیا و بهره برداری از بیابان

کتاب میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی

کتاب شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران

کتاب ساختمان ها و تاسیسات پرورش طیور

کتاب میکروبیولوژی گوشت

کتاب زئولیت ها و کاربرد آن ها در کشاورزی

کتاب اصلاح برای مقاومت به تنش های غیر زنده

کتاب تکنولوژی تولید فراورده های کنسروی

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

کتاب انگل شناسی ماهیان

0