×
خرید
پکیج جامع آموزش گلخانه داری
30,000 تومان 20,000 تومان

پکیج جامع آموزش گلخانه داری

خرید
پکیج جامع کشت و پرورش پسته
35,000 تومان 25,000 تومان

پکیج جامع کشت و پرورش پسته

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش انبه
15,000 تومان 10,000 تومان

پکیج جامع آموزش پرورش انبه

خرید
پکیج جامع آموزش کشت خیار
25,000 تومان 20,000 تومان

پکیج جامع آموزش کشت خیار

خرید
پکیج جامع آموزش آبیاری در کشاورزی
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش آبیاری در کشاورزی

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت زعفران
35,000 تومان 25,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت زعفران

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت نخود
20,000 تومان 12,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت نخود

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

خرید
پکیج جامع آموزش گردو کاری
30,000 تومان 20,000 تومان

پکیج جامع آموزش گردو کاری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت ذرت
35,000 تومان 25,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت ذرت

خرید
پکیج جامع آموزش انار کاری
25,000 تومان 18,000 تومان

پکیج جامع آموزش انار کاری

خرید
پکیج جامع آموزش خرما کاری
25,000 تومان 18,000 تومان

پکیج جامع آموزش خرما کاری

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش زیتون
35,000 تومان 25,000 تومان

پکیج جامع آموزش پرورش زیتون

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت سیب زمینی
45,000 تومان 35,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت سیب زمینی

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گل محمدی و گلاب گیری
25,000 تومان 15,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گل محمدی و گلاب گیری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند
45,000 تومان 35,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت پنبه
35,000 تومان 25,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت پنبه

خرید
پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش زنبور عسل
45,000 تومان 35,000 تومان

پکیج جامع آموزش پرورش زنبور عسل

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گندم
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گندم

خرید
پکیج جامع آموزش مرغداری
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش مرغداری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت برنج
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش زراعت برنج

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش انگور
55,000 تومان 40,000 تومان

پکیج جامع آموزش پرورش انگور

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش درخت سیب
99,000 تومان 75,000 تومان

پکیج جامع آموزش پرورش درخت سیب

0