×
خرید
پکیج جامع آموزش زراعت زعفران
۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت زعفران

خرید
پکیج جامع آموزش نخود کاری
۷,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش نخود کاری

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز
۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

خرید
پکیج آموزش گردو کاری
۱۱,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گردو کاری

خرید
پکیج جامع آموزش ذرت کاری
۱۸,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش ذرت کاری

خرید
پکیج آموزش انارکاری
۱۲,۹۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش انار کاری

خرید
پکیج جامع آموزش خرما کاری
۱۱,۵۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش خرما کاری

خرید
پکیج آموزش زیتون کاری
۲۱,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زیتون کاری

خرید
پکیج جامع آموزش سیب زمینی کاری
۱۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش سیب زمینی کاری

خرید
پکیج جامع آموزشی گل محمدی و گلاب
۹,۹۰۰ تومان

پکیج جامع آموزشی گل محمدی و گلاب گیری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند
۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت پنبه
۲۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت پنبه

خرید
پکیج آموزشی گاوداری
۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش زنبور عسل
۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش زنبور عسل

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گندم
۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گندم

خرید
پکیج جامع آموزش مرغداری
۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش مرغداری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت برنج
۶۵,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت برنج

خرید
پکیج آموزش انگورکاری
۲۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش انگور کاری

خرید
پکیج آموزش سیب کاری
۲۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش سیب کاری

خرید
پکیج جامع آموزش پرورش شترمرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش پرورش شترمرغ

خرید
پکیج آموزش مرکبات
۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش مرکبات کاری

0