×

کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت

فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین

کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی

فیلم آموزش کار با ماشین بیلر یا بسته بند

ویدیوی آموزش کاربردی برداشت غلات با کمباین

دانلود کتاب آشنایی با کولتیواتور ها و کاربرد آن ها

دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند

دانلود فیلم آشنایی با ماشین کود پاش

دانلود کتاب موارد ایمنی کار با تراکتور

دانلود کتاب آموزش کنترل افت و ریزش و تنظیمات کمباین

دانلود فیلم آموزشی کولتیواتور میان ردیف

دانلود نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

دانلود کتاب آشنایی با سمپاش توربینی زراعی

دانلود کتاب آشنایی با سمپاش الکترواستاتیک

دانلود کتاب آموزش سرویس و نگهداری تراکتور

دانلود کتاب آموزش اصول صحیح سرویس و نگهداری تراکتور

دانلود کتاب دور موتور مناسب تراکتور و سرویس صافی هوا

0