×
خرید
کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت
۱,۳۰۰ تومان

کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت

خرید
فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین

خرید
کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی

خرید
فیلم آموزش کار با ماشین بیلر یا بسته بند
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش کار با ماشین بیلر یا بسته بند

خرید
۷,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزش کاربردی برداشت غلات با کمباین

خرید
دانلود کتاب آشنایی با کولتیواتور ها و کاربرد آن ها
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آشنایی با کولتیواتور ها و کاربرد آن ها

خرید
دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند

خرید
دانلود فیلم آموزش آشنایی با ماشین کود پاش
۳,۰۰۰ تومان

دانلود فیلم آشنایی با ماشین کود پاش

خرید
دانلود کتاب موارد ایمنی کار با تراکتور
۳,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب موارد ایمنی کار با تراکتور

خرید
دانلود کتاب آموزش کنترل افت و ریزش و تنظیمات کمباین
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش کنترل افت و ریزش و تنظیمات کمباین

خرید
دانلود فیلم آموزشی کولتیواتور میان ردیف
۲,۵۰۰ تومان

دانلود فیلم آموزشی کولتیواتور میان ردیف

خرید
ماشین آلات کشاورزی
۷,۰۰۰ تومان

دانلود نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

خرید
دانلود کتاب آشنایی با سمپاش توربینی زراعی
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آشنایی با سمپاش توربینی زراعی

خرید
دانلود کتاب آشنایی با سمپاش الکترواستاتیک
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آشنایی با سمپاش الکترواستاتیک

خرید
دانلود کتاب آموزش سرویس و نگهداری تراکتور
۱,۸۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش سرویس و نگهداری تراکتور

خرید
دانلود کتاب آموزش اصول صحیح سرویس و نگهداری تراکتور
۱,۸۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش اصول صحیح سرویس و نگهداری تراکتور

خرید
دانلود کتاب دور موتور مناسب تراکتور و سرویس صافی هوا
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب دور موتور مناسب تراکتور و سرویس صافی هوا

0