×
خرید
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی مبارزه با آفت ملخ در کشاورزی

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی
۳,۵۰۰ تومان

کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی

خرید
کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی
۹,۹۰۰ تومان

کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی

خرید
کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
۳,۵۰۰ تومان

کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

خرید
کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)
۷۰۰ تومان

کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت بقایای گیاهی

خرید
کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی

خرید
کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

خرید
کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها

خرید
دانلود کتاب معرفی کود سولپتاس ( کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی )
۷۰۰ تومان

کتاب معرفی کود سولپتاس (کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی)

خرید
دانلود کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه
۱,۸۰۰ تومان

کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه

خرید
دانلود کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن
۷۰۰ تومان

کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن

خرید
دانلود کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور

خرید
دانلود کتاب جایگاه تغذیه ای سیلسیم ( Si ) در گیاهان
۷۰۰ تومان

کتاب جایگاه تغذیه ای سیلسیم (Si) در گیاهان

خرید
دانلود کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان
۷۰۰ تومان

کتاب نقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهان

خرید
دانلود کتاب کرم، کود خاک ( ورمی کمپوست )
۱,۸۰۰ تومان

کتاب کرم، کود خاک (ورمی کمپوست)

خرید
دانلود کتاب مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

خرید
دانلود کتاب مصرف کود همراه با آبیاری ( Feritgation ) در گیاهان زراعی و درختان میوه
۷۰۰ تومان

کتاب مصرف کود همراه با آبیاری در گیاهان زراعی و درختان میوه

خرید
دانلود کتاب کشت بدون شخم ( خاک ورزی حفاظتی )
۱,۳۰۰ تومان

کتاب کشت بدون شخم (خاک ورزی حفاظتی)

خرید
دانلود کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای گیاهی

خرید
دانلود کتاب نقش تغذیه متعادل در کاهش اثرات سو خشکسالی در گیاهان
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نقش تغذیه متعادل در کاهش اثرات سو خشکسالی در گیاهان

خرید
دانلود کتاب خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی
۷۰۰ تومان

کتاب خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی

خرید
دانلود کتاب بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی نوین
۲,۳۰۰ تومان

کتاب بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی نوین

0