کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

ویدیوی آموزش آبخیزداری

کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی

کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی

کتاب آبیاری بارانی

کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

کتاب نگاهی به راه کارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

کتاب بندسار، روش سنتی حفاظت خاک و آب برای کشاورزی سیلابی

کتاب دستورالعمل تعیین بهره وری آب در مزارع

کتاب خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی

کتاب حفاظت از آب و خاک با آبخیزداری

کتاب حساسیت سازه های کنترل کننده جریان آب در شبکه های آبیاری

کتاب توصیه هایی برای کود آبیاری در روش های آبیاری سطحی

کتاب توصیه هایی برای بهینه سازی طراحی شبکه زهکش های زیرزمینی

کتاب پوشش های ژئوممبران راهی برای کنترل نشت آب در استخرها و کانال های آبرسانی

کتاب بهینه سازی مصرف آب در روش های کرتی و نواری

کتاب بهره وری آب و روش های بهبود آن

0

کانال تلگرام مزرعه نو