×

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی

کتاب روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

کتاب راهنمای روش های عملی کشت بافت گیاهی

کتاب مروری بر روش های افزایش آبدهی و ذخیره سازی آب قنوات

کتاب معرفی سامانه آبیاری قطره‌ ای زیرسطحی (SDI) و مدیریت بهره‌برداری از آن

کتاب ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم (LEPA)

کتاب نگاهی به راه‌کار‌های ارتقا بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)

کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

کتاب مدیریت بقایای گیاهی

کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها

فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین

کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی

فیلم آموزش کار با ماشین بیلر یا بسته بند

ویدیوی آموزش آبخیزداری

0