کتاب کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی)

کتاب تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزع صفحه ای در عملیات کاشت

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

کتاب مدیریت بقایای گیاهی

کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی

کتاب انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

کتاب اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

کتاب بلایای طبیعی در بخش کشاورزی و راه های کاهش اثرات آن ها

فیلم آموزشی ماشین لولر یا تسطیح کننده زمین

کتاب اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی

فیلم آموزش کار با ماشین بیلر یا بسته بند

ویدیوی آموزش آبخیزداری

ویدیوی آموزش کاربردی برداشت غلات با کمباین

کتاب روش های مقابله با خشکسالی و بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

کتاب دستورالعمل نمونه برداری و آزمایش آب و فاضلاب

کتاب دستورالعمل نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای

کتاب دستورالعمل روش های اندازه گیری آب آبیاری در مزرعه

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری بارانی

کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی

کتاب آبیاری بارانی

کتاب نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

کتاب نگاهی به راه کارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

کتاب تناسب آب، خاک و گیاه برای کاربرد آبیاری قطره ای

0

کانال تلگرام مزرعه نو