×
مشاهده
کتاب انگل شناسی 3 (بندپایان و تک یاخته ها)

کتاب انگل شناسی ۳ (بندپایان و تک یاخته ها)

مشاهده
کتاب خون شناسی دامپزشکی و روش های آزمایشگاهی

کتاب خون شناسی دامپزشکی و روش های آزمایشگاهی

مشاهده
کتاب جمع آوری آب باران

کتاب جمع آوری آب باران

مشاهده
کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

مشاهده

کتاب علوم و فن آوری گوشت و فرآروده های گوشتی

مشاهده

کتاب قطع درختان، تبدیل و درجه بندی چوب های جنگلی

مشاهده
کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

مشاهده
کتاب کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشا دامی

کتاب کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشا دامی

مشاهده
کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی آبزیان

کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی آبزیان

مشاهده
کتاب اصول بهداشت در مراکز تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی

کتاب اصول بهداشت در مراکز تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی

مشاهده
کتاب قارچ شناسی عمومی دامپزشکی

کتاب قارچ شناسی عمومی دامپزشکی

مشاهده

کتاب احیا و بهره برداری از بیابان

مشاهده
کتاب میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

کتاب میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

مشاهده
کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی

کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی

مشاهده
کتاب شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران

کتاب شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران

مشاهده

کتاب ساختمان ها و تاسیسات پرورش طیور

مشاهده

کتاب میکروبیولوژی گوشت

مشاهده

کتاب زئولیت ها و کاربرد آن ها در کشاورزی

مشاهده
کتاب اصلاح برای مقاومت به تنش های غیر زنده

کتاب اصلاح برای مقاومت به تنش های غیر زنده

مشاهده
کتاب تکنولوژی تولید فراورده های کنسروی

کتاب تکنولوژی تولید فراورده های کنسروی

مشاهده
کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

مشاهده
کتاب انگل شناسی ماهیان

کتاب انگل شناسی ماهیان

مشاهده
پاورپوینت

پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور

مشاهده
پاورپوینت

پاورپوینت پمپ ها