×

آزمایش های پایلوت مقایسه ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق آلوده حوزه عمل ۱۲ کارخانه قند کشور

کتاب تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت چغندرقند

کتاب راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندرقند پاییزه

کتاب راهنمای زراعت چغندر قند در مناطق مختلف کشور

کتاب راهنمای تولید بذر چغندر قند

کتاب زراعت چغندر

کتاب یافته های چغندر قند در استان فارس

کتاب برداشت چغندر

کتاب علف های هرز مزارع چغندر قند و روش های مبارزه با آنها

کتاب توصیه های کاربردی در زراعت چغندر قند

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت چغندر قند

دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند

0