×
خرید
۲,۳۰۰ تومان

آزمایش های پایلوت مقایسه ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق آلوده حوزه عمل ۱۲ کارخانه قند کشور

خرید
۹,۹۰۰ تومان

کتاب تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت چغندرقند

خرید
کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت چغندرقند
۵,۹۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت چغندرقند

خرید
راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندرقند پاییزه
۴,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندرقند پاییزه

خرید
کتاب راهنمای زراعت چغندر قند در مناطق مختلف کشور
۲,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای زراعت چغندر قند در مناطق مختلف کشور

خرید
دانلود کتاب راهنمای تولید بذر چغندر قند
۱,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای تولید بذر چغندر قند

خرید
دانلود کتاب زراعت چغندر
۷۰۰ تومان

کتاب زراعت چغندر

خرید
دانلود کتاب یافته های چغندر قند در استان فارس
۲,۳۰۰ تومان

کتاب یافته های چغندر قند در استان فارس

خرید
کتاب برداشت چغندر
۷۰۰ تومان

کتاب برداشت چغندر

خرید
دانلود کتاب علف های هرز مزارع چغندر قند و روش های مبارزه با آنها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب علف های هرز مزارع چغندر قند و روش های مبارزه با آنها

خرید
دانلود کتاب توصیه های کاربردی در زراعت چغندر قند
۱,۳۰۰ تومان

کتاب توصیه های کاربردی در زراعت چغندر قند

خرید
نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت چغندر قند
۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت چغندر قند

خرید
دانلود کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند
۱,۳۰۰ تومان

کتاب سم پاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سم پاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندر قند

0