×

کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز

ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه

کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان

پکیج جامع آموزش پرورش گوسفند و بز

کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

دانشنامه سگ | اپلیکیشن اندروید آموزش نگهداری و تربیت سگ

دانشنامه پرورش گوسفند و بز | اپلیکیشن اندروید گوسفندداری

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

پکیج جامع آموزش گاوداری

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

ویدیوی آموزش پرورش شتر

ویدیوی آموزشی آشنایی با انواع نژادهای اسب و ویژگی های آنها

کتاب نقش پرواربندی در حفظ تعادل مرتع

کتاب آشنایی با گیاه گون

کتاب کاشت، داشت و برداشت علوفه ارزن دم روباهی باستان

کتاب فرآوری کاه و کلش

کتاب راهنمای پرورش شتر

مجموعه کتاب های دستورالعمل های مدیریت پیشرفته تولیدمثل گوسفند و بز

کتاب اسبچه خزر

0