×
مشاهده
کتاب بیماری های قارچی دامپزشکی

کتاب بیماری های قارچی دامپزشکی

مشاهده
کتاب راهنمای عملی پرواربندی بره

کتاب راهنمای عملی پرواربندی بره

مشاهده
فیلم آموزشی تهیه خوراک دام

فیلم آموزشی تهیه خوراک دام در استان هرمزگان

مشاهده
فیلم آموزشی واکسیناسیون دام

فیلم آموزشی واکسیناسیون دام

مشاهده
فیلم آموزشی نقش سیب زمینی ضایعاتی در تغذیه دام

فیلم آموزشی نقش سیب زمینی ضایعاتی در تغذیه دام

مشاهده
فیلم آموزشی پرواربندی گوسفند و گاوداری صنعتی

فیلم آموزشی پرواربندی گوسفند و گاوداری صنعتی

مشاهده
کتاب صنایع تبدیلی گاو و گاومیش

کتاب صنایع تبدیلی گاو و گاومیش

مشاهده
کتاب بازاریابی محصولات گاو و گاومیش

کتاب بازاریابی محصولات گاو و گاومیش

مشاهده
کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری

کتاب کاربرد و سرویس ماشین های گاوداری

دانلود
دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو

دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو

مشاهده
کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز

کتاب اصول بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماری های گوسفند و بز

مشاهده
ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه

ویدیوی آموزشی گوسفند پرواری نمونه

مشاهده
کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

کتاب تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

مشاهده
کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

مشاهده
کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

مشاهده
کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان

کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان

مشاهده
کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر

کتاب گونه ها و نژادهای مختلف شتر

مشاهده
کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

دانلود
دانشنامه سگ

دانشنامه سگ | اپلیکیشن اندروید آموزش نگهداری و تربیت سگ

دانلود
دانشنامه پرورش گوسفند و بز

دانشنامه پرورش گوسفند و بز | اپلیکیشن اندروید گوسفندداری

مشاهده
فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

فیلم آموزشی پرواربندی گوساله های اصیل

مشاهده
ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

ویدیوی آموزش بهداشت فردی کارگران در دامداری ها

مشاهده
ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

مشاهده
ویدیوی آموزش پرورش شتر

ویدیوی آموزش پرورش شتر