×

کتاب مصرف بهینه آب در باغات انگور

کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور

ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور

کتاب تهیه کشمش به روش آفتابی و نگهداری آن

پکیج جامع آموزش انگورکاری

کتاب هرس انگور سبز

کتاب ناهنجاری های تغذیه ای و بهینه سازی مصرف کود در باغ های انگور

کتاب معرفی ژنوتیپهای انگور متحمل به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری در استان اردبیل

کتاب معرفی و مدیریت بیماری اسکا در تاکستان

کتاب مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علفهای هرز انگور

کتاب شناسایی ناهنجاری مرگ جوانه در تاکستان و ارائه راهکارها

کتاب سفیدک های رایج باغات انگور استان خراسان شمالی

کتاب روش تهیه شیره انگور و توصیه های لازم برای بهبود کیفیت آن

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی انگور

کتاب راه های پیشگیری از خسارت سرمازدگی در انگور

کتاب دستورالعمل فراز تاکستان ها

کتاب تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های مهم انگور

کتاب بیواکولوژی قارچ عامل بیماری سفیدک پودری انگور در منطقه مشگین شهر

کتاب بیماری اسکا یا زوال مو و روشهای کنترل آن

کتاب بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت مبارزه)

کتاب برنامه ریزی آبیاری در باغات انگور

کتاب برداشت، بسته بندی و نگهداری انگور

کتاب اصول تغذیه صحیح در باغات انگور

کتاب احداث و نگهداری باغ انگور

0