کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی

نوع فایل
PDF
حجم فایل
11.6 مگابایت
محتوا
222 صفحه
تاریخ انتشار
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید
380 بازدید
۴,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

فهرست مطالب کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی :

فصل اول تولید بذر درختان جنگلی

 • ۱. عوامل مؤثر بر تولید بذر گونه های جنگلی
  • الف) دما
  • ب) نور
  • پ) خشکی خاک
  • ت) کود ازته و مواد معدنی
 • ۲. دوره (چرخه) بذردهی در درختان جنگلی
  • عوامل مؤثر بر چرخه بذردهی (سال آوری)
 • ٣. محدوده های (توده های) بذرگیری
  • انتخاب محل محدوده های بذرگیری
 • ۴. انتخاب درختان برتر
 • ۵. مساحت توده بذرگیری و فاصله مناسب درختان
 • ۶. ویژگی های ژنتیکی
 • ۷. بخش های توده بذرگیری
  • الف- عرصه تولید
  • ب- ناحیه حفاظ یا حایل فیزیکی
 • ۸. محدوده های بذرگیری پهن برگان
  • الف- گزینش توده های جنگلی
  • ب- سن توده بذرگیری در گونه های پهن برگ
 • وسعت محدوده
  • ت- جداسازی پایه های بذرده
  • ث- مدیریت توده های بذرگیری گونه های پهن برگ در جنگل
 • ۹. توده های بذرگیری سوزنی برگان
  • الف – معیارهای انتخاب توده
  • ب – مشخصات توده
   • سن توده
   • وسعت توده
   • جداسازی توده
   • قابلیت دسترسی
 • ۱۰. روش های مدیریتی توده های بذرگیری سوزنی برگان
  • الف – حذف درختان
   • ب – روشن کردن
  • ب – پاک تراشی
  • ت – تعیین مرزها
  • ث – سایر تیمارهای ضروری
 • باغ های بذر و وظایف آنها
  • الف) روش های مدیریتی در باغ بذر
  • ب) روش های کنترل تولید در باغ بذر
  • پ) انواع باغ بذر
  • ت) تعداد کلن ها با ژنوتیپ های مورد نیاز در باغ بذر
  • ث) فاصله کاشت در باغ بذر
  • ج) روش های کاشت در باغ بذر
  • چ) ایجاد باغ بذر کلنی به روش های تکثیر غیر جنسی
  • ج) تکثیر غیر جنسی باغ بذر کلنی به روش قلمه زدن
  • پیوند زدن
 • هرس درختان بارور در باغ های بذر
 • وسعت باغ بذر
 • استقرار باغ بذر
 • محل
 • اقلیم خاک
 • جداسازی باغ بذر از پایه های ناخواسته
 • سهولت دسترسی به باغ بذر
 • آماده سازی محل باغ بذر
 • کاشت
 • خودآزمایی

فصل دوم جمع آوری میوه و عمل آوری بذر درختان جنگلی

 • هدف های رفتاری
 • مقدمه
 • دلایل ریزش میوه و بذر درختان جنگلی
 • اقدامات اولیه برای جمع آوری بذر
 • مراحل جمع آوری بذر درختان جنگلی
 • برنامه ریزی و زمان بندی برای جمع آوری بذر در جنگل
 • وسایل مورد استفاده در جمع آوری بذر
 • نکات مهم، قبل از جمع آوری بذر از جنگل
 • روش های جمع آوری میوه و بذر
  • الف) جمع آوری میوه و بذر از کف جنگل
 • جمع آوری بذر از لانه حشرات و جوندگان
  • ب) جمع آوری بذر از درختان قطع شده
  • پ) جمع آوری دستی بذر از درختان
  • ت) برداشت بذر از راه شکستن یا بریدن شاخه
  • ث) استفاده از تفنگ
  • چ) بذرگیری از درختان سر پا با بالا رفتن از درخت
 • اصول استخراج و خشک کردن بذر میوهای جنگلی
 • الف) استخراج بذر
 • استخراج بذر از میوه های گوشتی
 • استخراج بذر از میوه های چرمی و نیمه خشک
 • استخراج بذر از میوه های خشک بالدار و غلاف دار
 • جمع آوری بذرهای ریز از میوه های خشک شکوفا
 • خشک کردن میوه و بذر درختان جنگلی
 • خشک کردن میوه در فضای سرپوشیده و در سایه
  • ب) خشک کردن میوه در آفتاب
  • پ) خشک کردن میوه با دستگاه خشک کن
 • تمیز کردن بذر
  • الف) غربال کردن
  • ب) درجه بندی بذرها براساس اندازه
  • پ) درجه بندی بذرها براساس وزن
 • اصول نگهداری بذر
 • عوامل مؤثر کیفیت بذر
  • الف) عوامل موثر بر کنترل رطوبت بذر
  • ب) تأثیر رطوبت نسبی زنده مانی بذر
 • تأثیر دما زنده مانی بذر
 • مدت ذخیره سازی بذر
  • الف) بذرهای با عمر بلند
  • ب) بذرهای با عمر متوسط
  • بذرهای با عمر کوتاه
 • خواب بذر
  • الف) خواب درونی بذر
  • ب) خواب فیزیولوژیک بذر
  • پ) خواب ناقص در بذر برخی از گونه های جنگلی
  • ت) خواب فیزیکی بذر
 • عوامل مؤثر بر خواب فیزیکی بذر
 • روش های شکستن خواب فیزیکی بذر در طبیعت
 • روش های عملی شکستن خواب فیزیکی بذر
 • شکستن خواب بذر از طریق رطوبت و دما
 • کنترل کیفی بذر
 • روش های نمونه گیری مقدماتی از بذر
 • روش های نمونه گیری واقعی از بذر
 • ۱. آزمایش های قوه نامیه بذر
 • ۲. تشخیص بذرهای سالم از فاسد
  • ویژگی های ظاهری بذرهای در حال فساد
  • تغییرات درون سلولی در تخریب بذر
  • تغییرات دیواره سلول بذرهای فاسد یا در حال فساد
  • کاهش فعالیت آنزیمی
  • کاهش تنفس
  • افزایش اسیدهای چرب آزاد در بدر
 • ٣. روش های صحرایی جداکردن بذرهای سالم از فاسد
  • خلوص بذر
  • خلوص ژنتیکی بذر
  • خلوص فیزیکی بذر
  • ارزش کاشت
 • خودآزمایی

فصل سوم نهالستان های جنگلی

 • نهالستان های دائم
  • چند نکته مهم در انتخاب موقعیت و محل نهالستان دائم
 • شرایط آب و هوا
 • ۱. دمای محیط
 • ۲. ریزش های جوی
 • ٣. باد
 • ۴، آب آبیاری
 • منابع آب آبیاری
 • آلاینده های آب آبیاری
 • روش های آبیاری
 • خاک نهالستان
 • حاصلخیزی خاک نهالستان
 • نقش عناصر غذایی در رشد و نمو نهالها
  • الف) نقش نیتروژن و کودهای آلی در حاصلخیزی خاکه نهالستان
  • ب) نشانه های کمبود نیتروژن در نهالستانهای جنگلی
  • پ) زیادی نیتروژن و اثر نامطلوب آن بر کیفیت نهال
  • نقش فسفر در حاصلخیزی خاک و رشد و نمو نهال
  • پتاسیم و اثر آن رشد و نمو نهالها
  • پستی و بلندی زمین نهالستان
  • سابقه استفاده از زمین
  • حصارکشی و بادشکن
 • ٣. آتش برها در نهالستان
 • نهالستان های موقت
 • ۱. محاسن و معایب نهالستان های موقت
 • آماده سازی بستر کاشت در نهالستان
 • کاشت کود سبز
 • کاشت بذر در نهالستان
 • روش های بذرکاری در خزانه
 • ۴. بذرپاشی کپه ای
 • ۵. بذرپاشی وصله ای
 • کاشت بذر در جعبه نشا
 • کاشت بذر در شاسی
 • بذرکاری در گلدان
 • مقدار بذر مورد نیاز در واحد سطح
 • کاشت صحیح بذر در خزانه
 • مقدار بذر لازم برای کاشت
 • عمق کاشت بذر در نهالستان
 • زمان کاشت بذر در نهالستان
 • مراقبت های لازم از خزانه پس از کاشت بذر
 • ب) تنک کردن نهال های جوان در خزانه
 • پ) وجین کردن و آزادسازی نهالها
 • ت) چگونه علف های هرز به نهالستان خسارت می زنند
 • ث) چگونه علف های هرز را از نهالستان حذف کنیم
 • محافظت از نهالها در گرمای شدید
 • تکثیر غیر جنسی در نهالستان های جنگلی
  • ۱. قلمه زدن
  • ۲. شرایط محیطی مؤثر بر ریشه زایی قلمه
  • ٣. شرایط درونی مؤثر بر ریشه زایی قلمه
 • هرس نهال قبل از انتقال به عرصه جنگل کاری
 • بیماری های مهم نهالستان های جنگلی
  • ۱. بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه
  • ۲. بیماری پژمردگی نهال های جوان در خزانه
  • ۳. بیماری مرگ درختان ارغوان (ورتیسیلیوم)
  • ۴. سفیدک ها
 • آفت های مهم خزانه های جنگلی
  • ١. سوسک های پوست خوار و سوسکهای جوانه خوار
  • ۲. شته ها
  • ٣. شپشکها
  • ۴. کنه ها
  • ۵. برگ خوارها
  • ۶. جوندگان موذی
  • ۷. آفت های ریشه
 • کاشت نهال
 • زمان کاشت نهال
 • کاشت بهاره
 • کاشت پاییزه
 • کاشت نهال در آخر تابستان
 • کندن نهال
 • بسته بندی و انتقال نهال
 • خودآزمایی

فصل چهارم اقلیم های حیاتی ایران و برخی گونه های مناسب جنگل کاری در آنها

 • مقدمه
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه هیرکانی
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه ارسباران
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه زاگرس
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه ایران و تورانی
 • گزیده ای از گونه های مناسب جنگل کاری در ناحیه خلیج و عمانی
 • خودآزمایی

منابع مورد استفاده

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *