کتاب تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند

نوع فایل
PDF
حجم فایل
105 مگابایت
محتوا
430 صفحه
تاریخ انتشار
۹ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی
بازدید
562 بازدید
9,900 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پیش گفتار : شکر یکی از مهم ترین منابع تامین انرژی برای انسان است. در حال حاضر بیش از ۷۰٪ شکر دنیا از نیشکر و کمتر از ۳۰٪ از چغندرقند تهیه می گردد. هر دو محصول نیشکر و چغندر قند نقش به سزایی در تولید این ماده انرژی زا ایفا می کنند. گر چه هر کدام از آن ها در محدوده جغرافیائی مشخص کشت می شوند لیکن سازگاری چغندرقند به اقلیم های متفاوت این امکان را بوجود آورده است که بتوان آنرا در مناطق مختلف حتی در مناطق گرم که قبلا برای کشت نیشکر مناسب بوده اند، تولید نمود. پیشرفت شگرف این محصول از ابتدای پیدایش به عنوان یک منبع قندی تاکنون، سبب توجه بیشتر به آن شده است. پتانسیل بالای چغندرقند، آنرا در ردیف محصولات با توجیه اقتصادی مناسب برای کشاورزان قرار داده است. چغندرقند نیز همانند سایر محصولات، در معرض خطرات بسیاری از عوامل زنده و غیر زنده می باشد. بیش از یکصد گونه جانوری و ده ها گونه گیاهی بطور مستقیم یا غیر مستقیم باعث کاهش پتانسیل تولید آن می گردند. شناخت کامل عوامل تولید، نقش هر یک و استفاده بهینه از این عوامل در رساندن گیاه به حداکثر پتانسیل تولید و هم چنین عوامل بازدارنده زنده و غیر زنده، تعیین میزان و زمان خسارت هر یک از آنها کمک موثری در رساندن این گیاه به پتانسیل تولید و نگه داری آن در این سطح می نماید. تنش های محیطی از جمله خشکی و شوری و هم چنین عوامل قهری از جمله سرما، گرما، سیل، رگبار، تگرگ و طوفان هر یک می توانند خسارات جبران ناپذیری به محصول وارد آورند.

در این راستا در فصولی که در پی می آید، پتانسیل تولید در مناطق مختلف بررسی شده، عوامل زراعی موثر در افزایش تولید شامل آماده سازی بستر بذر، کاشت، تغذیه، آبیاری و برداشت چغندرقند شناسائی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و عوامل خسارت زای زنده شامل آفات، بیماری ها و علف های هرز و عوامل قهری بطور مجزا شرح داده شده است.

زراعت چغندر قند زمستانه و چغندر بذری به انضمام تولید و فرآوری بذر بطور جداگانه در فصول مجزا بحث شده است و در پایان چشم انداز آینده ترسیم شده است. گروه مولفین سعی نموده اند که در این کتاب مطالب کاربردی زراعت چغندر قند را با تکیه بر نتایج تحقیقات در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در ضمن ارائه راه کارهائی به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید، راه کارهایی نیز به منظور کاهش هزینه های تولید با توجه به شرایط کشور ارائه نمایند. امید است که مطالب این کتاب مورد استفاده کارشناسان و تولید کنندگان قرار گیرد.

 

فهرست مطالب کتاب تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند :

 • معرفی نویسندگان
 • فهرست جدول ها
 • فهرست شکل ها
 • تشکر و قدردانی
 • پیش گفتار
 • فصل اول: چغندرقند در جهان و ایران
  • چغندر قند در جهان
  • تاریخچه و سابقه صنعت قند در ایران
  • چغندر قند در ایران
  • شکر در ایران
  • منابع مورد استفاده
 • فصل دوم: پتانسیل عملکرد چغندرقند
  • عملکرد بالقوه
  • مجموع تشعشع وارد شده
  • نسبت تشعشع خورشیدی دریافت شده
  • کارآیی تبدیل تشعشع دریافتی به ماده خشک
  • تخصیص ماده خشک
  • عملکرد قابل دستیابی
  • عملکرد واقعی
  • منابع مورد استفاده
 • فصل سوم: اصلاح چغندرقند
  • مقدمه
  • تاریخچه اصلاح چغندر قند در ایران
  • روش های اصلاح چغندرقند
  • تهیه رقم های مصنوعی در چغندرقند
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل چهارم: تناوب چغندرقند
  • مقدمه
  • سیستم های تناوبی متداول برای چغندرقند
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل پنجم: مدیریت خاک ورزی جهت تهیه بستر کاشت
  • مقدمه
  • خصوصیات بستر مناسب کاشت چغندر قند
  • روش های مختلف آماده سازی بستر کاشت چغندر قند
  • چالش های آماده سازی بستر کاشت در ایران
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل ششم: کاشت چغندرقند
  • مقدمه
  • تاریخ کاشت چغندرقند
  • عمق کاشت
  • تراکم بوته و آرایش کاشت
  • ماشین های کاشت
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل هفتم: آبیاری چغندرقند
  • مقدمه
  • نقش آب در گیاه
  • تبخیر و تعرق
  • آب مورد نیاز چغندر قند
  • روش های آبیاری چغندرقند
  • چالش های تولید چغندرقند به دلیل کمبود آب
  • مقاومت چغندرقند به کم آبی
  • اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک چغندرقند
  • اثر کم آبیاری طی فصل رشد بر کمیت و کیفیت چغندر قند
  • مراحل حساس رشد چغندرقند به تنش کم آبی
  • تغذیه چغندر قند در شرایط کمبود آب
  • راه کار های کم آبیاری در زراعت چغندر قند
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل هشتم: تغذیه چغندرقند
  • مقدمه
  • عنصر های پر مصرف یا ماکروالمنت
  • عنصرهای کم مصرف یا ریز مغذی (میکروالمنت ها)
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل نهم: آفات چغندرقند
  • مقدمه
  • کارادرینای چغندر قند (کرم برگخوار چغندر قند)
  • شبپره های زمستانه یا کرم طوقه بر
  • شبپره گاما
  • لیتا یا بید چغندرقند
  • کک چغندر قند
  • مگس چغندر قند (مینوز)
  • خرطوم کوتاه (خال سیاه) چغندر قند
  • خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند
  • زنجرکهای چغندرقند
  • شته سیاه باقلا
  • شته ریشه چغندر قند
  • کنه دو نقطه ای
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل دهم: بیماری های چغندرقند
  • مقدمه
  • بیماری های ویروسی چغندر قند
  • بیماری های قارچی چغندرقند
  • نماتد های بیماری زای چغندرقند
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل یازدهم: علفهای هرز
  • مقدمه
  • رقابت علف های هرز
  • دوره بحرانی در مدیریت علف های هرز چغندرقند
  • علف های هرز مهم مزارع چغندرقند کشور
  • برنامه ریزی مدیریت علف های هرز
  • کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع چغندر قند
  • چغندر قند تراریخته مقاوم به علفکش
  • روشهای ارزیابی خسارت علفهای هرز در چغندر قند
  • افت عملکرد چغندرقند در اثر رقابت علف های هرز
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل دوازدهم: اثر عوامل اقلیمی بر رشد چغندرقند
  • مقدمه
  • سرما و یخبندان
  • تگرگ
  • بارانهای سیل آسا
  • سیل
  • توفان شن
  • باد گرم
  • مدیریت عوامل قهری
  • منابع مورد استفاده
 • فصل سیزدهم: برداشت و نگهداری چغندرقند
  • مقدمه
  • زمان برداشت
  • ساختمان و اجزای ریشه ذخیره ای چغندرقند
  • وضعیت کمی و کیفیت تکنولوژیک در قسمت های مختلف ریشه چغندرقند
  • تأثیر مقدار سرزنی بر ضایعات برداشت چغندر قند
  • تعیین عملکرد ریشه چغندرقند
  • برآورد عیار چغندرقند در مزرعه توسط دستگاه رفراکتومتر
  • تعیین رسیدگی تکنولوژیک چغندرقند
  • شرایط برداشت چغندرقند
  • شیوه صحیح سرزنی ریشه چغندرقند در هنگام برداشت
  • تخمین عملکرد ریشه چغندر قند در مزرعه به روش غیر تخریبی
  • روش های برداشت چغندرقند
  • نگهداری چغندر قند در سیلوی کنار مزرعه
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل چهاردهم: کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند
  • مقدمه
  • عوامل مؤثر بر کیفیت چغندرقند
  • عملکرد و اجزای آن
  • خرید چغندرقند بر مبنای کیفیت تکنولوژیکی
  • فرآورده های جانبی چغندر قند
  • چشم انداز آینده
  • منابع مورد استفاده
 • فصل پانزدهم: چغندرقند پاییزه
  • مقدمه
  • سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده
  • شرایط رشد چغندرقند
  • آماده سازی زمین
  • شریط کاشت
  • عملیات داشت
  • برداشت
  • بولتینگ در چغندرقند
  • پتانسیل تولید چغندرقند پاییزه
  • منابع مورد استفاده
 • فصل شانزدهم: تولید بذر چغندرقند
  • مقدمه
  • تولید بذر در ایران
  • فرایند تشکیل گل و بذر در چغندر قند
  • شرایط آب و هوایی مورد نیاز برای تولید بذر
  • تولید بذر چغندرقند
  • مدیریت مزرعه تولید بذر (مزرعه اصلی)
  • تولید بذر به روش غیر مستقیم
  • تولید اشتکلینگ (نشاء چغندر قند)
  • مدیریت مزرعه تولید اشتکلینگ
  • تولید بذر چغندر قند به روش مستقیم
  • افزایش کمیت و کیفیت بذر
  • برداشت بذر
  • روش های برداشت بذر
  • محصول بذر چغندرقند و نسبت های تکثیر آن
  • کنترل و گواهی بذر در مزرعه
  • پتانسیل تولید بذر چغندرقند
  • منابع مورد استفاده
 • فصل هفدهم: تکنولوژی بذر چغندرقند
  • کیفیت بذر
  • فرآوری بذر
  • خشک کردن بذر
  • بوجاری بذر
  • استانداردهای بذر گواهی شده چغندرقند
  • ضد عفونی بذر
  • کنترل کیفیت
  • پرایمینگ و اهمیت آن
  • پلت، پوشش لایه ای و رنگ آمیزی
  • بسته بندی بذر
  • نگهداری بذر
  • توصیه های لازم برای فرآوری، بسته بندی، انبار و حمل بذر چغندر قند
  • فروش بذر
  • منابع مورد استفاده
 • نتیجه گیری و چشم انداز آینده
  • نتیجه گیری
  • چشم انداز آینده

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • ترافیک اینترنت برای مشاهده صفحات یا دانلود از «مزرعه نو» بر روی تمامی اپراتورها نیم‌بها می‌باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *