×

کتاب زعفران، گرانترین گیاه

کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن

کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران

کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران

بسته کارآفرینی تولید نوشیدنی های گیاهی

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

بسته کارآفرینی کاشت زرشک به روش دیم در اراضی شیب دار

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

بسته کارآفرینی تولید برگ بو

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

بسته کارآفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران

ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک

ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی

کتاب فرآوری خانگی محصولات باغی و میوه های هسته دار و دانه دار

کتاب نقش مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی

ویدیوی آموزشی مبارزه با سفیدک انگور

0