×
خرید
۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاشت، داشت و برداشت زعفران

خرید
بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی خشک کردن و تولید مواد واسط (تولید اسانس گیاهی) گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید فرآورده های طبیعی جامد قرص و کپسول
۳,۹۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید فرآورده های طبیعی جامد قرص و کپسول

خرید
کتاب مصرف بهینه آب در باغات انگور
۱,۵۰۰ تومان

کتاب مصرف بهینه آب در باغات انگور

خرید
کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور
۱,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل بیماری سفیدک پودری انگور

خرید
کتاب زعفران، گرانترین گیاه
۱,۰۰۰ تومان

کتاب زعفران، گرانترین گیاه

خرید
کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن
۷۰۰ تومان

کتاب کنه بنه زعفران و مدیریت تلفیقی آن

خرید
کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران
۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران

خرید
کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران
۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تغذیه گیاه در زعفران

خرید
بسته کارآفرینی تولید نوشیدنی های گیاهی
۴,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید نوشیدنی های گیاهی

خرید
بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما)

خرید
بسته کارآفرینی کاشت زرشک به روش دیم در اراضی شیب دار
۴,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی کاشت زرشک به روش دیم در اراضی شیب دار

خرید
بسته کارآفرینی پرورش بالتوري سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی پرورش بالتوری سبز به منظور استفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع و باغات گیاهان دارویی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه کاسنی

خرید
بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

خرید
کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی
۳,۵۰۰ تومان

کتاب اینترنت اشیا در کشاورزی

خرید
بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم
۳,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

خرید
دانلود بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی
۲,۰۰۰ تومان

بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

خرید
کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران
۱,۵۰۰ تومان

کتاب نکات فنی در نگهداری گل زعفران

خرید
ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک
۲,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی تولید زعفران ارگانیک

خرید
ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران
۲,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران

خرید
کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر
۲,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

خرید
کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو
۳,۰۰۰ تومان

کتاب بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه های آبیاری میکرو

خرید
کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی
۲,۵۰۰ تومان

کتاب درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی

0