معرفی رقم پرشین لایم و دستورالعمل فنی پرورش آن در جنوب کشور