کتاب کشت گل کلم پس از برداشت برنج

کتاب خشکه کاری برنج

کتاب چگونه عوامل محیطی سبب پوکی دانه های برنج می شوند و برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟

کتاب دستورالعمل ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و طبیعی در مراحل مختلف رشد برنج

کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در برنج

کتاب مدیریت زراعی خزانه های برنج

کتاب جامع زراعت برنج

ویدیوی آموزش کاشت نشا برنج در سینی

کتاب آفت ها و بیماری های مهم برنج و روشهای کنترل آنها

کتاب ارقام مختلف برنج را بهتر بشناسیم

کتاب علف های هرز و علف کش ها در زراعت برنج

کتاب راهنمای برنج (کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت)

کتاب کرم ساقه خوار نواری برنج

0

کانال تلگرام مزرعه نو