دانلود کتاب انگور دیم (کاشت و هرس)

دانلود کتاب آشنایی با بیماری سفیدک پودری (حقیقی) انگور

دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت و پرورش انگور

دانلود فیلم آموزش هرس درخت انگور

0

کانال تلگرام مزرعه نو