کتاب اندازه گیری دبی عبوری آب در لوله ها و سامانه های آبیاری تحت فشار

کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

کتاب استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری

کتاب اصول و ابزارهای برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها

کتاب روش های حفظ آب های سطحی در مناطق خشک

کتاب مصرف کود همراه با آبیاری در گیاهان زراعی و درختان میوه

کتاب از آبخیزداری چه می دانیم؟

کتاب نقش آبخیزداری در پیشگیری و کاهش زیان های ناشی از خشکسالی

کتاب روش های حفظ آب و خاک (بند های سنگ چین، گابیونی و چیری)

کتاب نقش آبخیزداری در جلوگیری از حرکت شن های روان

کتاب ابزار اندازه گیری آب آبیاری در روش های آبیاری سطحی

دانلود کتاب روابط خاک، آب و گیاه در آبیاری میکرو

دانلود کتاب دستورالعمل استفاده از تانسیومتر در برنامه ریزی آبیاری

دانلود کتاب شناخت و کاربرد دستگاه آبیاری بارانی کلاسیک

دانلود کتاب روش های نوین آبیاری

دانلود کتاب توصیه های فنی جهت مقابله با کم آبی در اراضی شالیکاری

دانلود کتاب مدیریت بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای

دانلود کتاب آبیاری نواری (تیپ)

دانلود کتاب آشنایی با روش های آبیاری تحت فشار

دانلود کتاب استفاده بهینه از آب در کشاورزی

دانلود کتاب اصلاح الگوی مصرف آب در آبیاری مزارع

0

کانال تلگرام مزرعه نو