کتاب بهره وری آب و روش های بهبود آن

کتاب بهره برداری بهینه از پساب ها در آبیاری اراضی کشاورزی

کتاب بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری قطره ای

کتاب بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو

کتاب آبیاری تحت فشار با تاکید بر روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

کتاب بهبود مدیریت استفاده از آب در فرآیند تولید محصولات کشاورزی (آبیاری سطحی)

کتاب برنامه ریزی آبیاری

کتاب برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها با اندازه گیری دمای برگ گیاه

کتاب آشنایی با روش های نوین آبیاری

کتاب قابلیت ها و کاربردهای آبیاری قطره ای زیرسطحی

کتاب مدیریت و نگهداری سامانه ها و شبکه های آبیاری

کتاب اندازه گیری دبی عبوری آب در لوله ها و سامانه های آبیاری تحت فشار

کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

کتاب استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری

کتاب اصول و ابزارهای برنامه ریزی آبیاری مزارع و باغ ها

کتاب روش های حفظ آب های سطحی در مناطق خشک

کتاب معرفی کود سولپتاس (کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی)

کتاب نیترات در خاک، آب و گیاه

کتاب ضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستورالعمل کاربرد آن

کتاب روش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغ های کشور

کتاب جایگاه تغذیه ای سیلسیم (Si) در گیاهان

0

کانال تلگرام مزرعه نو