کتاب آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۶
PDF
3.4 MB
413
27 بازدید
۷۰۰۰ تومان
خرید

در دنیای امروز بدنبال دگرگونی های عمده جوامع و تحولات جمعیتی، مقوله آب و بحث مدیریت منابع آن شکل دیگری بخود گرفته است. با افزایش سرسام آور انسان و وجود خشکسالی های اخیر در سرتاسر جهان، تقاضا برای مصرف آب بطور چشمگیری افزایش یافته است.

یکی از راههای توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاه عمومی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع طبیعی و خدادادی است. یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی که در زندگی روزمره انسانها متداوم تولیدات نقش فوق العاده دارد، منابع آب است. کل منابع آب قابل استحصال کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال تخمین زده شده که تاکنون موفق به استحصال ۹۰ میلیارد متر مکعب از آن شده ایم. طبق آخرین آمار موجود ۹۵ درصد این منبع با ارزش در بخش کشاورزی و برای آبیاری محصولات کشاورز مصرف می شود.

حال بایستی بدانیم به منظور نیل به اهداف مدیریت منابع آب و توسعه پایدار در جامعه، علاوه بر اقدامات فنی و فعالیت های سازه ای و مهندسی، بکارگیری رویکردها و راه کارهای فرهنگی و آموزشی می تواند کارساز باشد، این مهم زمانی از اهمیت دوچندان برخوردار می شود که بدانیم تغییر رویکردها و نگرش ها از طریق راهکارهای فرهنگی و آموزشی، تاثیر ماندگار دارد. لذا با ترویج و گسترش اطلاعات و ایجاد جریان پایدار اطلاع رسانی و روزآمد نمودن دانش فنی بهره برداران می تواند گامی موثر در انجام فعالیت های تولیدکنندگان تلقی شود.

مجموعه حاضر نیز به امور زیربنایی آب و مقولاتی مانند مدیریت منابع آب، زهکشی، کنترل سیلابها، نحوه بهره گیری از منابع آب در مزارع، تشکل آب بران، شبکه آبرسانی، … پرداخته که برای کلیه فعالان بخش کشاورزی که با کمبود منابع آب روبرویند و برای تامین آب با چالشها و مشکلات فراوانی دست بگیران هستند، می تواند به مثابه یک تجربه مفید واقع شود. بدیهی است که برخورداری از رهنمودهای سازنده اساتید، محققان، علاقه مندان و دست اندرکاران امر، مشوقی ما در ادامه راهی خواهد بود که مقصدش هرچه پربار تر کردن ادبیات توسعه روستایی این مرز و بوم پهناور است.

 

فهرست مطالب کتاب :

پیشگفتار

 • مقدمه ای بر راهنمای آموزشی کشاورزان
  • نحوه کاربرد راهنمای آموزشی کشاورزان
  • ترتیب و توالی مطالب و محتوای کتاب
  • پودمان ها و تمرینهای آموزشی
   1. پودمان ها و مهارت ها
   2. تمرین ها
   3. ساختار تمرین ها
  • مقدمات با پیش نیازهای اجرای تمرین
  • مراحل انجام کار
  • رهنمودها یا پرسش هایی برای بحث و تبادل نظر

رهیافت آموزشی

 • یادگیری بزرگسالان
 • نقش تسهیلگر
 • بحث های گروهی کوچک
 • جلسه بحث عمومی (جمعی)
 • فعالیت های عملی (میدانی)
 • گردش در مزرعه (مشاهده میدانی)
 • ایفای نقش
 • نمایش عملی
  • آزمایش میدانی
  • گردش میدانی

بخش الف – تمرین هایی برای برنامه ریزی فصلی کشاورزان

 • مقدمه ای بر بخش الف
 • برنامه ریزی فصلی کشاورزان
 • تمرین هایی برای فرایند برنامه ریزی تشخیصی و فصلی
  • تمرین (۱-الف): ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی – ترسیم نقشه
  • تمرین (۱-ب): ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی – بررسی شرایط مزرعه
  • تمرین (۱-ج): ارزیابی مشارکتی شبکه آبیاری و زهکشی – تقویم فصلی
  • تمرین (۱-د): شناسایی و اولویت بندی مسائل
  • تمرین (۱-ه): شناسایی راه حل ها و انتخاب فناوری های مناسب
  • تمرین (۱-و): تهیه و ارائه برنامه فصلی کشاورزان
  • تمرین (۱-ز): ارزشیابی روند اجرای برنامه فصلی کشاورزان
  • تمرین (۱-ح): به هنگام کردن برنامه مدیریت منابع آب کشاورزی و تهیه و آماده سازی برنامه فصلی کشاورزان

بخش ب- تمرین هایی برای آموزش فصلی کشاورزان

 • پودمان (۱): منابع آب
 • بهبود روند آبرسانی و دسترسی به آب آبیاری
  • مهارت (۱): توسعه منابع آب زیرزمینی- احداث چاه
   • تمرین (۱-الف): انتخاب روش های حفر و ملزومات نصب چاه
   • تمرین (۱-ب): نصب، بهره برداری و نگهداری چاه
   • تمرین (۱-ج): پیگیری عملیات نصب و بهره برداری چاه
  • مهارت (۲): پمپ ها
   • تمرین (۱-د): آشنایی با وسایل و دستگاه های استخراج و پمپاژ آب
   • تمرین (۱-ه): تدارک مقدمات برای نحسب دستگاه پمپاژ
   • تمرین (۱-و) : سازماندهی عملیات بهره برداری و نگهداری پمپ ها
   • تمرین (۱-ز): نظارت بر عملیات نصب، بهره برداری و نگهداری پمپ ها
  • مهارت (۳): شبکه اصلی یا سازماندهی امور آب رسانی، مخازن ذخیره آب و بندهای انحرافی
   • تمرین (۱-ح): مخازن ذخیره آب و سدها
   • تمرین (۱-ط): کانال های انحراف آب از رودخانه
 • پودمان (۲): اصلاح و بهسازی شبکه آبیاری کشاورزان
 • نقشه جانمایی (نقشه اولیه) کانالهای آبیاری و سازه های تنظیم آب
  • مهارت (۱): کانال ها
   • تمرین (۲- الف): برنامه ریزی برای نوسازی کانال
   • تمرین (۲-ب): پیگیری عملیات مرمت، نوسازی و توسعه کانال
  • مهارت (۲): سازه های آبیاری
   • تمرین (۲-ج): ارزیابی سازه های آبیاری موجود
   • تمرین (۲-د): برنامه ریزی برای تعمیر یا ساخت سازه های آبیاری اضافی
   • تمرین (۲-ه) : پیگیری اقدام های مورد نظر برای مرمت و نوسازی مستمر سازه های آبیاری
  • مهارت (۳): شبکه توزیع آب و نگهداری آن
   • تمرین (۲-و): شبکه توزیع
   • تمرین (۲-ز): بررسی روند بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری
 • پودمان (۳): مدیریت آب مزرعه
  • مهارت (۱): روشهای آبیاری مزرعه
   • تمرین (۳-الف): معرفی روش های مختلف آبیاری مزرعه
   • تمرین (۳-ب) : آبیاری کرتی
   • تمرین (۳-ج): آبیاری جویچه ای
   • تمرین (۳-د): آماده سازی زمین
   • تمرین (۳-ه): آبیاری بارانی و خرد
  • مهارت (۲) : روشهای مدیریت آب محصولات زراعی
   • تمرین (۳-و): نیازهای آبی محصولات
   • تمرین (۳-ز): جدول زمانی تعداد دفعات و حجم آب آبیاری
 • پودمان (۴): زهکشی، سیلاب و کنترل شوری
  • مهارت (۱): ارزیابی مسائل زهکشی، سیلاب و شوری
   • تمرین (- الف): شناسایی مسائل، علل و اثرات سیلاب، زهکشی و شوری
  • مهارت (۲): زهکشی
   • تمرین (۴-ب): گزینش اقدام های مناسب برای بهبود وضعیت زهکشی
   • تمرین (۴-ج): برنامه ریزی برای بهبود زهکشی
   • تمرین (۴-د) تصویب طرح زهکشی و تقسیم وظایف
   • تمرین (۴-ه): اجرای زهکشی
   • تمرین (۴-و): پیگیری روند اجرای اقدام های زهکشی
   • تمرین (۴-ز): عملیات بهره برداری و نگهداری زهکشی
  • مهارت (۳): کنترل سیلاب
   • تمرین (۴-ح): برنامه ریزی برای کترل سیلاب
   • تمرین (۴-ط): اجرای اقدام های ناظر بر کنترل سیلاب
  • مهارت (۴): کنترل شوری
   • تمرین (۴-دی): برنامه ریزی اقدام هایی برای کنترل شوری
 • پودمان (۵): تشکل آب بران
  • مهارت (۱): توسعه همکاری بین کشاورزان
   • تمرین (۵-الف): لزوم همکاری بین کشاورزان در امر مدیریت منابع آب
   • تمرین (۵-ب): تعریف و تعیین سازمان
   • تمرین (۵-ج): پیگیری امور پس از تعریف سازمان
  • مهارت (۲): تعریف قواعد و مقررات
   • تمرین (۵- د): تعیین آب بها
   • تمرین (۵-ه): تعریف عملیات بهره برداری و نگهداری
   • تمرین (۵-و): مدیریت حل اختلافات

بخش ج – تمرین هایی برای بازخوردگیری، نظارت و ارزشیابی

 • بازخوردگیری، نظارت و ارزشیابی
 • تمرین ها
 • نظارت و ارزشیابی
  • تمرین (۱): مرور مطالب جلسه آموزش قبل
  • تمرین (۲): جمع بندی و اتمام جلسه
  • تمرین (۳): بازخوردگیری روزانه، حفظ و به خاطرسپاری گفته ها
  • تمرین (۴): بازخوردگیری روزانه، کارت های بازخورد
  • تمرین (۵): بازخوردگیری روزانه، آشکارسازی بازخورد
  • تمرین (۶): بازخوردگیری روزانه، مطلوب ها و نامطلوب ها- اظهار نظرها
  • تمرین (۷): بازخوردگیری روزانه، مطلوب ها و نامطلوب ها- کارت ها
  • تمرین (۸): ارزشیابی، نمودار T
  • تمرین (۹): کاربردی نمودن آموزش
  • تمرین (۱۰): دستیابی به اهداف آموزشی
  • تمرین (۱۱): گردش های میدانی
  • تمرین (۱۲): پرسشنامه
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • همه لینک های دانلود تا 48 ساعت پس از پرداخت دارای اعتبار هستند.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.