خاستگاه انگور یاقوتی سیستان

خاستگاه انگور یاقوتی سیستان

سوسک شاخدار خرما را بشناسیم

سوسک شاخدار خرما را بشناسیم

کنه زنگ مرکبات

شناسایی و کنترل کنه زنگ مرکبات

شپشک قهوه ای مرکبات

شپشک قهوه ای مرکبات را بشناسیم

بیماری موزاییک خیار

بیماری موزاییک خیار را بشناسیم

کشت بادام کوهی

کشت بادام کوهی در اراضی شیب دار

نماتد مرکبات

شناخت بیماری نماتد مرکبات

تولید کود ورمی کمپوست

تولید کود ورمی کمپوست

آشنایی با کاشت نهال

آشنایی با کاشت نهال

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و کیفیت آبیاری

انتخاب بهترین سیستم های آبیاری با توجه به شرایط منطقه ای و کیفیت آبیاری

0

کانال تلگرام مزرعه نو