وضعیت پرورش گوسفند داشتی و مرتعی ( بلوچی ) در استان یزد

وضعیت پرورش گوسفند داشتی و مرتعی ( بلوچی ) در استان یزد

حذف گوسفندهای غیر اقتصادی از گله

حذف گوسفند های غیر اقتصادی از گله

0

کانال تلگرام مزرعه نو